Tilbage til forsiden >>

Dataregistrering i StreamGIS

 

StreamGIS giver en let og overskuelig platform til lagring af geografiske data om vandløbs fysiske og biologiske tilstand. Dataregistreringen i StreamGIS kan ske direkte i felten så senere indtastninger undgås. 

StreamGIS er en platform som giver let adgang til at lagre vandløbsdata i et geografisk informationssystem. Med en vejrbestandig mini PC med en GPS modtager er det muligt at indlæse data direkte i felten. Dette sikre at data kan verificeres direkte i felten, og en efterfølgende indtastning overflødiggøres.

StreamGIS arbejder i sin grundform med tre typer data:

Strækningsparametre:

Vandløbsfysiske forhold, der knytter sig til et længere homogent vandløbsparti.

 

Fysisk Indeks (FVI):

Beregnet for delstrækning på 100 m, som er karakteristisk for den fysiske tilstand på et længere parti af vandløbet.

 

Punktparametre:

Eksempler: Hård vedligeholdelse, opgravning, brinkerosion, faunaspærring, organisk forurening, eller (positive forhold) gydebanker, stryg, interessante tilløb, mv

 

For hver strækning gøres der rede for den fysiske tilstand, og er denne ikke tilfredsstillende, anvises restaureringsindgreb, der kan løfte de fysiske og biologiske forhold til målopfyldelse af god økologisk tilstand, iht. Vandrammedirektivet. Samtidig vurderes potentialet for målopfyldelse ved gennemførelse af anviste restaureringsindgreb. - Hvor der kan opnås mest målopfyldt vandløb for pengene - cost-benefit.

 

 

 


Om streamGIS >>

StreamGIS er en MapBasic baseret applikation til MapInfo til registrering, annalyse og præsentation af fysiske og biologiske vandløbsdata.


Dataregistrering i StreamGIS >>

StreamGIS giver en let og overskuelig platform til lagring af geografiske data om vandløbs fysiske og biologiske tilstand. Dataregistreringen i StreamGIS kan ske direkte i felten så senere indtastninger undgås. 


Analyse og datapræsentation >>

StreamGIS giver mulighed for tværgående annalyse af flere datasæt samt kortlægning af geografisk forankrede data.


Ydelser og tilbud >>

Udover applikationen StreamGIS tilbydes også rådgivning og feltarbejde i forbindelse med vurdering af tilstanden og forbedringspotentialet i vandløbssystemer. 

Holdet bag StreamGIS >>

StreamGIS er resultatet af et samarbejde mellem Naturfocus og Fiskeøkologisk Laboratorium og bygger på mange års erfaringer fra vandløbsbedømmelse og udvikling af MapInfo aplikationer.

For yderligere information

kontakt :

Christian B. Hvidt, Naturfocus

Telefon: 20 84 87 95

Mail: Skriv til Naturfocus

Eller

Per Gørtz, Fiskeøkologisk Laboratorium

Telefon: 49 21 03 70

Mail: Skriv til Fiskeøkologisk Lab.

 

 

 

StraemGIS.dk   -   Et samarbejde mellem Naturfocus  &  Fiskeøkologisk Laboratorium

StreamGIS er resultatet af et samarbejde mellem Naturfocus og Fiskeøkologisk Laboratorium. Målet med StreamGis har været at udvikle et effektivt, og overskueligt GIS værktøj til registrering af fysiske og biologiske vandløbsdata.

 

StreamGIS