Tilbage til forsiden >>

Case-story:

Registrering af de fysiske forhold i 769 km vandløb i Hjørring Kommune, 2007-08.

ABSTRACT

 

Kortlægning af vandløbenes fysiske tilstand og forbedringspotentiale.

Et eksempel fra gennemgang af 769 km målsatte vandløb i Hjørring Kommune, - metodik, datahåndtering, resultat og administrativ brugerflade i GIS.

 

Per Gørtz, Fiskeøkologisk Laboratorium

Stig Rostgaard, Fiskeøkologisk Laboratorium

Christian B. Hvidt, Naturfocus

Jan Qvist Sørensen, Hjørring Kommune

Jens Pedersen, Hjørring Kommune

Poul Træholt, Hjørring Kommune

 

 

Vandrammedirektivet sætter nye krav til forvaltningen af vandmiljøet gennem fastsættelse af bindende mål for miljøkvalitet og god økologisk tilstand. I skrivende stund tyder meget på, at god økologisk tilstand i vandløb vil blive defineret som faunaklassen 5 (DVFI), hvilket knyttes tæt til gode vandløbsfysiske forhold. Med kommunalreformen har kommunerne fået overdraget en lang række nye opgaver på miljøområdet, og kommunerne er nu den instans, der er forpligtet til en realisering af de kravsatte mål. Dette vil kræve et godt kendskab til vandområdernes tilstand, hvilket mange kommuner for nuværende ikke er i besiddelse af.

 

I efteråret 2007 valgte Hjørring Kommune at være godt klædt på til opgaven og besluttede at få en status over den fysiske og økologiske tilstand i kommunens 769 km målsatte vandløb. Formålet var endvidere at få vurderet, hvilke tiltag og restaureringsindgreb der skal til for at bringe vandløbet i overensstemmelse med god fysisk kvalitet, potentialet for at nå målet, stillingtagen til vedligeholdelsespraksis, og hvor det var aktuelt også forslag til en ændring af vandløbets målsætning.

 

Opgaven indbefattede en systematisk gennemgang af vandløbene til fods og i kajak. Den fysiske tilstand blev vurderet i relation til fiskemålsætningen for vandløbet. I felten blev fysisk ens strækninger udpegede, og den fysiske kvalitet for hver strækning bedømt som standard i Fysisk Indeks (FVI), jf. beskrivelsen i NOVANA. På samme strækninger blev den fysiske tilstand vurderet på en skala 1-5 for en senere evaluering af indekset. Blandt flere forhold blev faunaspærringer, forurenende punktkilder, gydebanker, mv. registreret og faunistiske forhold af smådyr sporadisk undersøgt. Alle optegnelser af vandløb, registreringer, mv. blev i felten indtastet på en Ultra-Mobile PC med GPS-receiver vha. MapInfo og StreamGIS (MapInfo-applikation). Alle registreringer er dermed relateret til en geografisk position og indgår som tematisk Mapinfo-lag sammen med kortmateriale, eksempelvis ortofoto. Dette setup sikrer, at registreret data kan verificeres i felten, og efterfølgende indtastning er overflødig. StreamGIS blev udviklet til denne opgave for at sikre entydig og reproducerbar datamateriale. Registreringen blev systematiseret i tre kategorier; strækningsparametre, indeksparametre og punktparametre, hvor sidstnævnte omfattede både negative og positive fysiske forhold i vandløbet. Strækningernes karakteristika blev fotodokumenteret, og billedmaterialet nøje arkiveret og sammenkædet med den geografiske lokalitet.

 

Vandløbene i Hjørring Kommune omfatter 1., 2., 3. og 4. ordens vandløb, og Uggerby Å og Liver Å vandsystemer er de langt overvejende største. Undersøgelsen viste, at fiskemålsætningen vurderet ud fra de fysiske forhold var overholdt på 30-35 % af den samlede vandløbsstrækning. Der var en noget ringere grad af målopfyldelse i ”lavlandsvandløbene”, mens den fysiske tilstand var noget bedre blandt vandløbene i kuperet terræn. Den fysiske kvalitet (FVI) var i generel god overensstemmelse med den subjektive vurdering i felten (skala 1-5), dog med en forskel for opgørelsen over vandløb med dårlig fysisk tilstand, der sjældent faldt ud i indekset. Der var en tendens til, at vandløb gennemløbende naturarealer var med god eller høj fysisk kvalitet (FVI), mens vandløb gennem marker i omdrift havde en ringe til moderat fysisk kvalitet (FVI). Samlet var omkring 15-20 % af de målsatte vandløb karakteriseret ved god eller høj fysiske kvalitet (FVI). Gennemgangen viste, at der flere steder fortsat praktiseres hård vedligeholdelse og opgravning af vandløbene uden hensyntagen til de biologiske forhold, hvilket efterlod vandløbene i fysisk uniformitet med sandvandring og en ”nulstilling” af biologien. Derudover er faunaspærringer fortsat et udtalt problem, selv i vandløb med gode ørredhabitater. Resultaterne bygger på en gennemgang af godt 85 % af den målsatte strækning. Feltarbejdet forventes færdiggjort i januar-februar 2008.

 

 


Om streamGIS >>

StreamGIS er en MapBasic baseret applikation til MapInfo til registrering, annalyse og præsentation af fysiske og biologiske vandløbsdata.


Dataregistrering i StreamGIS >>

StreamGIS giver en let og overskuelig platform til lagring af geografiske data om vandløbs fysiske og biologiske tilstand. Dataregistreringen i StreamGIS kan ske direkte i felten så senere indtastninger undgås. 


Analyse og datapræsentation >>

StreamGIS giver mulighed for tværgående annalyse af flere datasæt samt kortlægning af geografisk forankrede data.


Ydelser og tilbud >>

Udover applikationen StreamGIS tilbydes også rådgivning og feltarbejde i forbindelse med vurdering af tilstanden og forbedringspotentialet i vandløbssystemer. 

Holdet bag StreamGIS >>

StreamGIS er resultatet af et samarbejde mellem Naturfocus og Fiskeøkologisk Laboratorium og bygger på mange års erfaringer fra vandløbsbedømmelse og udvikling af MapInfo applikationer.

For yderligere information

Kontakt :

Christian B. Hvidt, Naturfocus

Telefon: 20 84 87 95

Mail: Skriv til Naturfocus

Eller:

Per Gørtz, Fiskeøkologisk Laboratorium

Telefon: 49 21 03 70

Mail: Skriv til Fiskeøkologisk Lab.

 

 

 

 

StraemGIS.dk   -   Et samarbejde mellem Naturfocus  &  Fiskeøkologisk Laboratorium

StreamGIS er resultatet af et samarbejde mellem Naturfocus og Fiskeøkologisk Laboratorium. Målet med StreamGis har været at udvikle et effektivt, og overskueligt GIS værktøj til registrering af fysiske og biologiske vandløbsdata.

 

StreamGIS