Tilbage til forsiden >>

Punktparametre

Punktparametre knytter sig til forhold af negativ og positiv karakter for vandløbets smådyr og fisk, den fysiske beskaffenhed og andre forhold af særlig interesse. Negative punktregistreringer er f.eks. faunaspærringer, udledningspunkter (punktkilder), lammehaler, affald i vandløbet, kreaturvanding, erosion af brinker, umådeholden oprensning, manglende 2 m bræmmer og mangelfuld hegning, mens positive forhold er partier med grus, sten og særligt godt fald (potentielle gydebanker), men kan også være interessante tilløb som ikke er målsat.

Punktparametre knytter sig til forhold af negativ og positiv karakter for .

 

 

 


Om streamGIS >>

StreamGIS er en MapBasic baseret applikation til MapInfo til registrering, annalyse og præsentation af fysiske og biologiske vandløbsdata.


Dataregistrering i StreamGIS >>

StreamGIS giver en let og overskuelig platform til lagring af geografiske data om vandløbs fysiske og biologiske tilstand. Dataregistreringen i StreamGIS kan ske direkte i felten så senere indtastninger undgås. 


Analyse og datapræsentation >>

StreamGIS giver mulighed for tværgående annalyse af flere datasæt samt kortlægning af geografisk forankrede data.


Ydelser og tilbud >>

Udover applikationen StreamGIS tilbydes også rådgivning og feltarbejde i forbindelse med vurdering af tilstanden og forbedringspotentialet i vandløbssystemer. 

Holdet bag StreamGIS >>

StreamGIS er resultatet af et samarbejde mellem Naturfocus og Fiskeøkologisk Laboratorium og bygger på mange års erfaringer fra vandløbsbedømmelse og udvikling af MapInfo aplikationer.

For yderligere information

kontakt :

Christian B. Hvidt, Naturfocus

Telefon: 20 84 87 95

Mail: Skriv til Naturfocus

Eller

Per Gørtz, Fiskeøkologisk Laboratorium

Telefon: 49 21 03 70

Mail: Skriv til Fiskeøkologisk Lab.

 

 

 

StraemGIS.dk   -   Et samarbejde mellem Naturfocus  &  Fiskeøkologisk Laboratorium

StreamGIS er resultatet af et samarbejde mellem Naturfocus og Fiskeøkologisk Laboratorium. Målet med StreamGis har været at udvikle et effektivt, og overskueligt GIS værktøj til registrering af fysiske og biologiske vandløbsdata.

 

StreamGIS