Tilbage til forsiden >>

Strækningsparametre

Dataregistreringer af fysiske og biologiske forhold på strækningsniveau knytter sig til delstrækninger af de aktuelle vandløb, og opgøres i felten efter, hvor de fysiske forhold ændrer "blivende" karakter (strækninger > 150-200 m). Disse strækninger markeres på GIS-lag i StreamGIS, og på hver delstrækning beskrives den fysiske tilstand, opland, tegn på sommerudtørring mv. Den fysiske kvalitet karakteriseres på repræsentative 100 m som standard i Fysisk Indeks (DFI) iht. NOVANA-programmet, og evt. problemer klarlægges med forslag til forbedringer af det fysiske miljø for at nå målsætningen for smådyr og fisk i 2015. Forbedrende tiltag vil eksempelvis være ændret vedligeholdelse, funktionelle sandfang, etablering af faunapassage ved spærringer, slyngninger ved strømkoncentratorer, udlægning af grus/sten, frilægning af rørlagte strækninger og etablering af dobbeltprofil. Mere gennemgribende tiltag vil være genslyngningsprojekter, f.eks. gennem en ådal, og udpegning af delstrækninger oplagt for genskabelse af våde enge. Andre forslag kunne være en lempet eller ingen vedligeholdelse på strækninger med ringe afvandingsinteresser, samt ændring i typologi af stillestående vandløbspartier. 

 

 

 

 


Om streamGIS >>

StreamGIS er en MapBasic baseret applikation til MapInfo til registrering, annalyse og præsentation af fysiske og biologiske vandløbsdata.


Dataregistrering i StreamGIS >>

StreamGIS giver en let og overskuelig platform til lagring af geografiske data om vandløbs fysiske og biologiske tilstand. Dataregistreringen i StreamGIS kan ske direkte i felten så senere indtastninger undgås. 


Analyse og datapræsentation >>

StreamGIS giver mulighed for tværgående annalyse af flere datasæt samt kortlægning af geografisk forankrede data.


Ydelser og tilbud >>

Udover applikationen StreamGIS tilbydes også rådgivning og feltarbejde i forbindelse med vurdering af tilstanden og forbedringspotentialet i vandløbssystemer. 

Holdet bag StreamGIS >>

StreamGIS er resultatet af et samarbejde mellem Naturfocus og Fiskeøkologisk Laboratorium og bygger på mange års erfaringer fra vandløbsbedømmelse og udvikling af MapInfo aplikationer.

For yderligere information

kontakt :

Christian B. Hvidt, Naturfocus

Telefon: 20 84 87 95

Mail: Skriv til Naturfocus

Eller

Per Gørtz, Fiskeøkologisk Laboratorium

Telefon: 49 21 03 70

Mail: Skriv til Fiskeøkologisk Lab.

 

 

 

StraemGIS.dk   -   Et samarbejde mellem Naturfocus  &  Fiskeøkologisk Laboratorium

StreamGIS er resultatet af et samarbejde mellem Naturfocus og Fiskeøkologisk Laboratorium. Målet med StreamGis har været at udvikle et effektivt, og overskueligt GIS værktøj til registrering af fysiske og biologiske vandløbsdata.

 

StreamGIS